Sunah Rasulullah

Silahkan download versi pdf dari rasoulallah[dot]net -- Download Disini --

Sunnah-sunnah (zikir-zikir) yang di ucapkan di waktu pagi hari

1.    Membaca ayat kursi Sampai akhir ayatnya.
Faidahnya: “Barangsiapa yang mengatakannya di waktu pagi maka akan di jauhkan dari setan sampai sore hari dan barang siapa yang mengatakannya di waktu sore maka akan di hindarkan dari setan sampai pagi hari”..(HR. an Nasaai dan di shahihkan oleh al Baani).

2.    Membaca surah al ikhlash, surah al Falaq dan surah an Naas. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).
Faidahnya: “barangsiapa yang membacanya di waktu pagi dan di waktu sore hari sebanyak tiga kali maka akan terhindar dari segala hal (yang membahayakan)”.

3.    Membaca:
Artinya: “Kami telah mendapati pagi hari, dan Kekuasaan hanya milik Allah dan segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha sanggup atas segala sesuatu, Ya Tuhan! Aku Meminta kepada-Mu kebaikan yang terdapat pada hari ini dan ke- baikan setelahnya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang terdapat pada hari ini dan keburukan setelahnya, Ya Tuhan! Aku berlind- ung kepada-Mu dari malas, dan keburukan sombong, Ya Tuhan! Aku ber- lindung kepada-Mu dari siksa api neraka dan siksa kubur”. (HR. Muslim). Dan jika di waktu sore hari lafadz di ganti menjadi lafadz dan menga- takan:
Artinya: Ya Tuhan! Aku meminta kepada-Mu kebaikan apa yang terdapat pada malam ini”. Yaitu dengan mengganti lafadz dengan lafadz .

4.    Mengucapkan do’a:

Artinya: Ya Allah! Dengan rahmat  dan  pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan  dengan  kehendak- Mu kami mati, dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua ma- khluk)”. (HR. Tirmidzi).
Dan jika di waktu sore hari do’anya seperti ini:
Artinya: Ya Allah! Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami mati, dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk)”.

5.    Mengucapkan do’a sayyidu istighfar, yang berbunyi:
Artinya: “Ya, Allah! Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Engkaulah Yang menciptakan aku, dan saya adalah hamba-Mu, aku senantiasa setia pada perjanjian dengan-Mu sesuai dengan kemampuanku, aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang ku perbuat, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku, oleh karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau”. (HR. Bukhari).
Faidahnya: barangsiapa yang mengucapkannya di sore hari dan yakin dengannya dan meninggal di malam harinya maka akan masuk surga demikianpula di waktu pagi hari”.

6.    Membaca:
Artinya: “Ya Allah! Sesungguhnya aku di waktu pagi bersaksi kepada-Mu, Malaikat yang memikul ‘Arasy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, Sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak di sembah kecuali Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi- Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu”. (di riwayatkan oleh Abu Daud dan an Nasaai di dalam kitab ‘amalal yaum wallailah (perbuatan siang dan malam).
Faidahnya: barangsiapa yang mengatakannya di pagi hari atau di sore hari sebanyak empat kali Allah Swt. Akan membebaskannya dari api neraka”. Dan di waktu sore hari lafadznya di rubah menjadi : artinya: “Ya Allah! Sesungguhnya aku di waktu sore…”.

7.    Membaca:
Artinya:”Ya Allah! Nikmat yang kuterima dan yang di terima salah seorang dari hamba-Mu di pagi ini adalah dari-Mu, maha Esa Engkau tiada sekutu bagi-Mu, bagi-Mu segala pujian dan bagi-Mu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu). (di riwayatkan oleh Abu Daud dan an Nasaai di dalam kitab ‘amalal yaum wallailah (aktivitas siang dan malam).

Faidahnya: barangsiapa yang mengucapkannya di waktu pagi hari maka ia menunaikan syukur pada hari itu, dan barangsiapa yang mengucapkannya di waktu sore hari maka ia menunaikan syukur pada malam harinya”.

8.    Membaca:
Artinya: “Ya Allah! Selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang tidak aku inginkan), ya Allah! Selamatkan pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan, ya Allah! Selamatkan penglihatanku, tiada Tuhan (yang berhak di sembah) kecuali engkau. Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tiada Tuhan (yang berhak di sembah) kecuali engkau”. Di baca tiga kali (di waktu pagi dan petang)”. (HR. Abu Daud dan Ahmad).

9.    Membaca:
Artinya: “Cukup bagiku Allah (sebagai pelindung), tiada Tuhan (yang berhak di sembah) kecuali Dia. Kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan ‘arasy yang Agung”.
Di baca tujuh kali.
Faidahnya: barangsiapa yang membacanya di waktu pagi dan petang maka Allah Swt. Akan mencukupinya dari segala hal duniawi akhirat yang dia inginkan.

10.    Membaca:
Artinya: “Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepada- Mu ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ampunan dan
keselamatan dalam agamaku, (kehidupan) duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah! Tutuplah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak di lihat oleh orang lain), dan berilah ketentraman di hatiku. Ya Allah peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlind- ung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak mendapatkan bahaya dari bawahku”. (HR. Abu Daud dan Ibn Majah).

11.    Membaca:
Artinya: “Ya Allah! Yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu yang merajainya, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak di sembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, setan dan balatentaranya, atau aku menjalankan kejelekan terhadap diriku atau mendorong orang islam kepadanya”. (HR. Tirimidzi dan Abu Daud).

12.    Membaca:
Artinya: “Dengan nama Allah yang bila di sebut, segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mengetahui”.   Di baca tiga kali. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad bin Hanbal).
Faidahnya: barangsiapa yang membacanya tiga kali di waktu pagi dan sore maka ia tidak akan di bahayakan oleh sesuatu apapun”.

13.    Membaca:
Artinya: “Aku rela Allah Sebagai Tuhan-(ku), Islam sebagai agama-(ku), dan Muhammad saw. Sebagai nabi (ku)”. Di baca tiga kali”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasaai dan Ahmad).

Faidahnya: barangsiapa yang membacanya tiga kali di waktu pagi dansore hari maka dia berhak untuk di ridhoi oleh Allah Swt. Di hari kiamat”.

14.    Membaca:
Artinya: “Wahai Yang Maha Hidup dan Maha Terjaga, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan, perbaikilah segala urusanku
dan jangan Engkau limpahkan (semua urusan) terhadap diriku walau sekejap mata”. (HR. al Haakim, dan di shahihkan olehnya kemudian di sepakati oleh Imam ad Zahabi).

15.    Membaca:
Artinya: “Di waktu pagi kami memegang agama islam, kalimat ikhlash, agama nabi kita, Muhammad saw. Dan agama ayah kami Ibrahim as. Yang berdiri diatas jalan yang lurus, dia seorang muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik”. (HR. Ahmad).

16.    Membaca:
Artinya: “Maha Suci Allah, dan (aku) memuji-Nya). Di baca sebanyak 100 kali (HR. Muslim).
Faidahnya: barangsiapa yang mengucapkannya sebanyak 100 kali di waktu pagi dan sore hari maka tidak ada seorangpun di hari kiamat yang membawa amal yang lebih baik dari amalnya, kecuali orang yang mengucapkan seperti yang ia ucapkan atau lebih dari jumlah (tasbihnya). Dan faidah yang lain bagi orang yang mengucapkannya ialah: akan di hapus dosanya walaupun sebanyak buih di lautan”.

17.    Membaca:
Artinya: “Tidak ada Tuhan kecuali Alllah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia Maha sanggup atas segala sesuatu”. Di ucapkan sebanyak 100 kali di waktu pagi hari”. (HR. Bukhari dan Muslim).
Faidah bagi yang mengucapkannya dalam sehari diantaranya ialah:
•    Tercatat untuknya 100 kebaikan.
•    Di hapus darinya 100 keburukan (maksiat).
•    Di akan terjaga pada hari itu dari setan sampai sore hari.

18.    Membaca:
Artinya: “aku memohon ampunan Allah, dan bertaubat kepada- Nya” di baca 100 kali dalam sehari. (HR. Bukhari dan Muslim).

19.    Membaca:
Artinya: “Ya Allah! Aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang di terima”. Di baca di waktu pagi hari. (HR. Ibn Majah).

20.    Membaca:
Artinya: “Maha Suci Allah, dan (aku) memuji-Nya, sebanyak makhluk- Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan ‘arasy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya”. Di baca tiga kali. (HR. Muslim).

21.    Membaca:
Artinya: “aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa Yang Dia ciptakan”. Di baca tiga kali pada sore hari. (HR. Tirmidzi dan Ibn Majah).

•    Setiap satu zikir dari zikir-zikir ini di ucapkan maka yang mengucapkannya telah menerapkan satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah saw. , maka seyogyanya seorang muslim senantiasa menjaga (mengu- capkan) zikir-zikir ini di waktu pagi dan sore hari sehingga ia menerap- kan lebih banyak sunnah-sunnah yang ada.

•    Dan seyogyanya seorang muslim mengucapkan zikir-zikir ini dengan ikhlas, benar dan yakin kemudian meresapi atau menghayati makna-makna yang terkandung di dalamnya sehingga dapat berbekas pada kehidupannya, tingkah lakunya dan akhlaknya. Amin!.