Sunah Rasulullah

Silahkan download versi pdf dari rasoulallah[dot]net -- Download Disini --

Sunnah-sunnah berwudhu

 1. Mengucapkan basmalah (bismillah).
 2. Mencuci kedua telapak tangan 3 x pada permulaan berwudhu.
 3. Memulai dengan berkumur-kumur dan ber instinsyaaq (memasu- kkan air kedalam hidung) sebelum mencuci wajah.
 4. Ber instintsaar (membuang air dari hidung setelah ber instinsyaaq) dengan tangan kiri. Sesuai dengan hadits : “lalu Rasulullah saw. Mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan memas- ukkan air kedalam hidungnya dan membuangnya kembali, dan beliau mencuci wajahnya tiga kali”. (HR. Bukhari dan Muslim).
 5. Mubaalaghah (berlebih-lebihan) dalam berkumur-kumur dan memas- ukkan air kedalam hidung bagi orang yang tidak berpuasa: “ berlebih- lebihanlah dalam memasukkan air kedalam hidungmu kecuali jika kamu sedang berpuasa”. (di riwayatkan oleh sunan yang empat).

  Yang di maksud dengan al mubaalaghah (berlebih-lebihan) dalam berku- mur-kumur ialah: meratakan air di seluruh bagian-bagian mulut.
  Sedangkan yang di maksud dengan al mubaalaghah (berlebih-lebihan) dalam ber instinsyaaq ialah: menarik air ke dalam hidung sampai bagian atas.
   
 6. Berkumur-kumur dan berinstinsyaaq dari satu telapak tangan, den- gan tidak memisahkan diantara keduanya: “kemudian beliau memasu- kkan tangannya dan berkumur dan berinstinsyaaq dari satu telapak tan- gan”. (HR. Bukhari dan Muslim).
 7. Bersiwak ketika sedang berkumur-kumur. Dengan dalil yang ber- bunyi: “seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka akan kuperintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka berwudhu”. (HR. Ahmad dan an Na-saai).
 8. Menyela-nyela jenggot yang tebal ketika mencuci wa- jah. “Adalah Rasulullah saw. Menyela-nyela jenggotnya ketika berwudhu”. (HR. Tirmidzi).
 9. Cara membasuh kepala:

  - Membasuh dari permulaan rambut (ubun-ubun) sampai  akhir tengkuk kemudian dikembalikan lagi basuhannya ke depan (ubun-ubun).
  Adapun basuhan yang wajib ialah: membasuh kepala secara merata dengan cara yang tidak di tentukan, dan “Rasulullah saw.
  Membasuh kepalanya dengan kedua tangannya di mulai dari permulaan rambutnya (sampai ketengkuk) kemudian beliau mengembalikan lagi basuhannya (ke depan bagian permualaan rambut)”. (HR. Bukhari dan Muslim).
   
 10. Menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kaki, Rasulullah saw. Ber- sabda: “sempurnakanlah wudhu dan sela-selalah jari-jari tangan dan kaki”. (di riwayatkan oleh sunan yang empat).
 11. Memulai mencuci bagian yang kanan dari yang kiri ketika mencuci tangan dan kaki. “Rasulullah saw. Senang memulakan sesuatu dengan bagian yang kanan ketika memakai alas kaki…dan ketika bersuci”. (HR. Bukhari dan Muslim).
 12. Mencuci lebih dari satu kali sampai tiga kali, ketika beliau saw. Men- cuci wajah, kedua tangan dan kedua kaki.
 13. Mengucapkan syahadatain ketika selesai berwudhu, dengan mengatakan:

  أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله

  Artinya: “Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Mu- hammad adalah hamba dan utusan-NYa”. 

  Dan faidahnya ialah: akan di bukan untuknya pintu surga yang delapan dan ia bebas memilih di pintu mana ia akan masuk”. (HR. Muslim).
   
 14. Berwudhu di rumah: Rasulullah saw. Bersabda: “Barangsiapa yang berwudhu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah (mesjid) dari rumah- rumah Allah Swt. Untuk melaksanakan shalat fardhu dari shalat-shalat fardhu yang di wajibkan oleh Allah swt. Maka setiap ia melangkahkan kedua kakinya (akan tercatat) langkah kaki yang pertama akan menggugurkan dosanya dan langkah kaki yang kedua akan mengangkat derajatnya”. (HR. Muslim).
 15. Menggosok, yaitu: tangan menggosok anggota badan (yang di ba- sahi ketika berwudhu) dengan air.
 16. Irit dalam memakai air, “Adalah Rasulullah saw. Berwudhu dengan satu Mud (Hanafiyah: 1.032 liter = 815,39 gram, Syafiiyyah + Malikiyyah + Hanabilah: 0,687 liter = 543 gram). (HR. Bukhari dan Muslim).
 17. Melewati batas yang wajib di basuh ketika membasuh empat ang- gota badan (anggota wudhu), yaitu: kedua tangan dan kedua kaki, ( karena Abu Hurairah Ra. Berwudhu kemudian beliau mencuci tangannya sampai lengannya, dan mencuci kakinya sampai ke betisnya, kemudian beliau mengatakan: beginilah aku melihat Rasulullah saw. Berwudhu”. (HR. Muslim).
 18. Shalat dua raka’at setelah berwudhu, Rasulullah saw. Bersabda: “ Barangsiapa yang berwudhu seperti wudhu saya ini, kemudian ia shalat dua raka’at dan ia tidak berhadats pada keduanya, maka akan di ampuni dosanya yang telah lalu”. Di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan dalam periwayatan Muslim dari Hadits Uqbah bin ‘Aamir “maka ia akan di masukkan ke dalam surga”.
 19. Menyempurnakan wudhu, yaitu : memberikan setiap anggota badan (yang akan di cuci atau di basuh ketika berwudhu) haknya dengan pen- cucian yang sempurna.
 20. Seorang muslim mungkin akan berwudhu beberapa kali dalam se- hari semalam, sebagian mereka ada yang berwudhu lima kali sehari se- malam, dan ada yang lebih dari lima kali ketika ia ingin melaksanakan shalat dhuha atau shalat malam (tahajjud), maka sesuai dengan berapa kali seorang muslim berwudhu dalam sehari semalam, maka ia mempraktekkan sunnah-sunnah wudhu ini dan mengulanginya, maka ia akan memperoleh pahala yang besar.
 21. Faidah menerapkan sunnah-sunnah ini ketika berwudhu, ialah: Dia akan tergolong dalam sabda Rasulullah saw. Yang berbunyi:
  “Barangsiapa yang berwudhu dan memperbaiki (menyempurnakan) wudhunya, maka akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya sampai ke- luar dari bawah kuku-kukunya”. (HR. Muslim).